Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε από τον Μόσχο Αλέξανδρο μαθηματικό του γυμνασίου - Λ.Τ Σημάντρων Χαλκιδικής.

Περιέχει πληθώρα άρθρων σχετικών με τη ιστορία , τη φιλοσοφία , τη λογοτεχνία τη χρησιμότητα των μαθηματικών.

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

1220
     Η πρεμιέρα των αλγεβρικών συμβόλων.

Η γραμμή κλάσματος από τον  Leonardο da Pisa Fibonacci
1489
Το σύμβολα συν  + και πλην σε αγγλικό εγχειρίδιο εμπορικής αριθμητικής
1525
Το Ö  σύμβολο  της τετραγωνικής ρίζας        Christoff Rudolf
1542
Η ανακάλυψη του βερνιέρου
1557
To = ως σύμβολο της ισότητας     Robert Record
1585
Ο τριγωνομετρικός όρος «εφαπτομένη» και το σύμβολο tang Thomas Fink
1585
Το δεκαδικό κλάσμα,  Το σύμβολο του δεκαδικού από τον Simon Stevin
1591
Στη θέση των αριθμών τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.  Τα φωνήεντα για τους αγνώστους,
  τα σύμφωνα για τους γνωστούς    François Viète
1591 
A, A quadratum  άλφα τετράγωνο ) A cubumάλφα κύβος )   François Viète
1600
Τα σύμβολα  συν + και  πλην   και σε γενική χρήση από τον François Viète
1617
Το σύμβολο του δεκαδικού γενικευμένο   John Napier
1617
Το σύμβολο του λογαρίθμου . Λογαριθμικοί πίνακες   John Napier
1617
Το σύμβολο cos για το συνημίτονο     John Napier
1620
Ο τριγωνομετρικός όρος «συνεφαπτομένη» και το σύμβολο cot  Edmund Gunter
1631
Τα σύμβολα της ανισότητας >  και   <   από τον Thomas Harriot Artis analytical praxis
1631
Το σύμβολο x για τον πολλαπλασιασμό    William Oughtrend
1637
Καρτεσιανές συντεταγμένες Rene Descartes
1637
Τα πεζά γράμματα του αλφαβήτου. Τα πρώτα a, b, c για γνωστούς,
τα τελευταία x, y, z για αγνώστους   Rene Descartes
1637
   x2 , x3 x4       το σημερινό σύστημα συμβολισμού των εκθετών Rene Descartes
1655
Το σύμβολο ¥ για το άπειρο από τον  John Wallis
1659
Το σύμβολο :  για τη διαίρεση από τον  Johann Heinrich Rahn
1668
Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός Isaac Newton
1669
Τα εμβαδόν μιας επιφάνειας ως ολοκλήρωμα Isaac Barrow (1630 - 1677)
1671
Τα «τονούμενα» x΄ και y΄ ως σύμβολα των παραγώγων ( fluxions ) Isaac Newton
1684
Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός     Leibniz
1684
Συμβολισμοί dx και ò  για τον διαφορικό και τον ολοκληρωτικό λογισμό Leibniz
1684
Τα διαφορικά d( xy ) και  d ( x/y)     Leibniz
1694
Ο όρος ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ    Leibniz
1696
Ο κανόνας του L'Hospital
1700
Πολικές συντεταγμένες     Jacob Bernoulli
1700
Διαφορική εξίσωση της παλλόμενης χορδής     Jacob Bernoulli
1706
 Ο συμβολισμός π  3, 14159  William Jones
1715
Οι σειρές Taylor  f(x) = f(a) +  f΄(a)( x-a ) + f(ν-1)(a)( x-a )ν-1/ (ν-1)! + . .    Brook Taylor
1728
Ο αριθμός e = 2,17828  εισάγεται  από τον Leonhard Euler
1730
ν τιμές για τη νιοστή ρίζα     Abraham de Moivre
1734
Το f(x)  ως σύμβολο της συνάρτησης      Alexis Clairaut    Leonhard Euler
1740
y" + ky = f(x)      Η λύση της διαφορικής εξίσωσης από τον  Daniel Bernoulli
1743
Ταυτότητα του Euler   eix = cosx + isinx   Leonhard Euler
1748
Μετατροπή από καρτεσιανές στις πολικές συντεταγμένες   Leonhard Euler
1755
 Το κεφαλαίο Σ ως σύμβολο αθροίσματος   Leonhard Euler
1777
 Εισαγωγή του συμβόλου i  για τη φανταστική μονάδα    Leonhard Euler
1782
 Η μαθηματική έννοια «δυναμικό»     Pierre Simon LaPlace
1788
 Αναλυτική Μηχανική      Joseph Louis LaGrange
1799
 Θεμελιώδες θεώρημα της Άλγεβρας       Karl Friedrich Gauss
1808
 Το σύμβολο ν! «ν παραγοντικό»    Christian Kramp Strassbourg
1822
 Σειρές Fourier   Jean Baptiste Fourier
1823
 Η έννοια ΟΡΙΟ      Augustin Caushy
1832
Θεωρία ΟΜΑΔΩΝ    Group theory  Evariste Galois
1844
 Υπερβατικοί αριθμοί Ο e και ο e2 δεν μπορεί να είναι ρίζες εξίσωσης με ρητούς συντελεστές  Liouville
1873
Ο e είναι υπερβατικός      Charles Hermite
1882
Ο π  είναι υπερβατικός     Ferdinand Lindemann
1854
Άλγεβρα Boole       George Boole
1854
Γεωμετρία του Riemann      Bernhard Rieman    
1857
Μήτρες Matrix     Arthur Cayley
1872
Group theory applied to geometry by Felix Klein
1873
Vector analysis introduced by James C. Maxwell    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου